میزان خوراک مصرفی

تغذیه دوره پرورش جوجه های بومی و میزان خوراک مصرفی – برای برآورد میزان احتیاجات غذایی و فرموله کردن جیره نیاز به تعیین خوراک مصرفی پرنده است. میزان خوراک مصرفی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد از جمله سن پرنده، چون با افزایش سن میزان وزن پرنده نیز افزایش مییابد. با افزایش وزن، میزان انرژی لازم برای نکهداری هم افزایش و در نتیجه برای تامین انرژی مورد نیاز، پرنده خوراکی بیشتری مصرف می نماید.  میزان خوراکی مصرفی در پرورش نیمچه و مرغ های بومی نشان داده شده است .

 

تغذیه دوره پرورش جوجه های بومی

هدف از تغذیه در دوره پرورش جوجه های بومی رسیدن به وزن مورد نظر و یکنواختی وزن گله می باشد. عمدتا در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش جوجه بومی، جمعیت گله بصورت مخلوطی از مرغ و خروس میباشد که معمولا تا سن ۲ تا ۳ ماهگی پرورش داده می شوند و جوجه مرغ ها بعنوان نیمچه و عمده جوجه خروس ها به منظور مصرف و تعدادی هم بعنوان جایگزین خروس های مولد عمدتا توسط واحدهای روستایی خریداری و بعد از چند ماه پرورش بعنوان خروس مولد از آنها بهره برداری می شود. لذا در پرورش جوجه بومی، هدف ما از پرورش تولید نیمچه و خروس هایی با وزن مناسب برای تولید تخم مرغ خواهد بود و هرگونه قصور در تغذیه دوره پرورش باعث می شود که در آینده نیمچه هایی ضعیف و با تولید تخم مرغ پایینی داشته باشیم. تاکنون احتیاجات غذایی برای پرورش جوجههای بومی بخوبی تعریف نشده است و با توجه به هدف ما از پروش جوجه های بومی (بعنوان گله مولد آینده برای تولید تخم مرغ خوراکی یا نطفه دار) میتوان از استانداردهای غذایی که برای پرورش نیمچه های مرغ تخمگذار وجود دارد، بعنوان راهنما مورد استفاده قرار دهیم. لذا در دوره پرورش ( تا سن سه ماهگی ) ، سه نوع جیره را می توان مورد استفاده قرار داد. جوجه های بومی در قیاس با جوجه های اصلاح شده، خوراک بیشتری مصرف و رشد بطئی تری دارند و طبیعی است که میزان مواد مغذی کمتری در قیاس با نژادهای صنعتی و اصلاح شده برای جوجه های بومی باید منظور نمود. جیره های مورد استفاده در پرورش جوجه های بومی به شرح زیر میباشد:

تغذیه دوره پرورش جوجه های بومی – مرغ بومی

جیره استارتر ۱

این جیره برای تغذیه دوره پرورش جوجه های بومی اولیه و اسکلت بندی جوجه ها از اهمیت زیادی برخوردار است ، لذا میزان تراکم مواد مغذی این جیره هم به طبع باید بالا باشد. مهمترین ماده مغذی که در این جیره باید مورد توجه باشد، میزان پروتئین خام و سطح اسیدهای آمینه بخصوص اسیدهای آمینه ضروری می باشد. هدف ما از این جیره رسیدن میانگین وزن جوجه مرغها به وزن ۱۷۰ گرم در مدت سه هفته می باشد. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تغییر جیره باید بر اساس رسیدن وزن گله به وزن مورد نظر باشد نه بر اساس سن و در صورت پایین بودن میانگین وزن گله باید مصرف این جیره ادامه یابد. مثالی از جیره استارتر ۱ در پرورش جوجه های بومی بعنوان یک راهنما برای شناخت و تعیین میزان مواد مغذی مورد نیاز و چگونگی تغییر میزان مواد مغذی در طول دوره پرورش در جدول شماره ۵- ۷ نشان داده شده است.

* جوش شیرین یا بیکربنات سدیم (NaHCO۳) دارای خاصیت بافری بوده و باعث تعادل بین اسید و باز بدن بخصوص در شرایط استرسی گرمایی می شود. یافته های تحقیقاتی بیانگر این است که استفاده از جوش شیرین باعث اثر بخشی بهتر داروهای کوکسید و استات می شود از طرفی بخاطر جایگزینی جوش شیرین به جای بخشی از نمک مصرفی، باعث کاهش مصرف آب و بهبود کیفیت بستر می شود. لذا برای بهبود رشد جوجه ها توصیه می شود از جوش شیرین در جیره جوجه های بومی استفاده شود.

** تعادل الکترولیت جیره بر روی متابولیسم اسیدهای آمینه، ویتامین D و کلسیم موثر است و عدم تعادل الکترولیت اثر نامطلوبی بر روی مصرف خوراک، رشد و ضریب تبدیل و کیفیت بستر خواهد داشت. همچنین تعادل الکترولیت بر روی پاسخ های سیستم ایمنی هم تاثیر گذار است.

تعادل الکترولیت جیره عمدتاً تحت تاثیر یونهای سدیم، پتاسیم و کلر است و برای سهولت می توان تعادل الکترولیت جیره را از تفاضل بین میلی اکی والانهای کلر از مجموع میلی اکی والانهای سدیم و پتاسیم در هر کیلوگرم از جیره مصرفی تعریف نمود. در شرایط آب و هوایی معتدل تعادل ۲۵۰ میلی اکی والان در کیلوگرم و برای شرایط تنش حرارتی ۳۵۰ میلی اکی والان توصیه شده است. با توجه به اینکه بیشتر نقاط کشور دارای آب و هوای گرم و خشک است لذا توصیه می شود که تعادل الکترولیت جیره بالاتر از ۲۵۰ میلی اکی والان در نظر گرفته شود.

جیره استارتر ۲:

بعد از ۳ هفتگی و رسیدن میانگین وزن گله به حدود ۱۷۰ گرم جایگزین جیره استارتر ۱ می شود. میزان پروتئین این جیره حدود ۱۹ درصد و سطح اسید آمینه پائین تری نسبت به جیره اول دارد و این جیره تا زمانی که میانگین وزن گله به حدود ۴۰۰ گرم برسد ادامه مییابد.

کلمات مرتبط : جوجه بومی ، پرورش جوجه بومی ، اصول پرورش جوجه ، تغذیه جوجه یکروزه ، دستگاه جوجه کشی ، دستگاه جوجه کشی ، مرغ و خروس بومی