خوراک دادن براساس مدت زمان مصرف خوراک

مصرف خوراک دام براساس مدت زمان مصرف

خوراک دادن بر اساس مدت زمان مصرف خوراک : زمان مصرف خوراک یا خالی شدن دانخوری به عنوان معیاری برای ارزیابی مقدار خوراکی تخصیص یافته در نظر گرفته می شود. تغییرات شدید در مدت زمان مصرف خوراکی بیانگر تغذیه بیش از حد یا کمتر از مقدار مورد نیاز می باشد که به عنوان زنگ خطری برای شروع تغییر وزن بدن و تولید تخم مرغ می باشد. به عنوان یک برنامه ثابت مدت زمان مصرف خوراک با دقت ۳۰ دقیقه به طور روزانه باید ثبت شود. اگر مدت زمان مصرف خوراک بیشتر از ۲۰ دقیقه تغییر کند بلافاصله باید پرنده ها وزن کشی شده و میانگین وزن آنها تعیین گردد. با این حال نباید فقط بر اساس زمان مصرف دان تغییرات زیادی در دان تخصیص یافته ایجاد نمود بلکه باید از این عامل به عنوان یک راهنما همراه با سایر فراسنجه های دقیق تر جهت تعیین مقدار خوراک استفاده کرد. مدت زمان مصرف خوراکی در سویه های جدید مرغ مادر که عملکرد بالایی دارند اغلب بیشتر (۱ساعت ) از سویه های مرسوم بوده و رفتارهای هجومی کمتری برای مصرف خوراکی از خود نشان می دهند. همچنین مدت زمان مصرف خوراکی تحت تأثیر دمای محیط نیز قرار می گیرد ( شکل 4-5). در محیط سرد، پرنده ها در روز تخمگذاری خوراک خود را در ۲ ساعت اول مصرف می کنند. زمان مصرف دان در روزهای بدون تخمگذاری کمی بیشتر طول می کشد. اگر درجه حرارت محیط بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد باشد در مقایسه با ۱۰ تا ۲۰ درجه، زمان مصرف خوراکی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

مدت زمان مصرف خوراک از گلهای به گله دیگر و بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد، متفاوت است. برای مثال ممکن است مدت زمان مصرف خوراک در گلهای 4 ساعت و در گله خواهرهای هم سن آن ۲ ساعت باشد. به همین دلیل نمی توان مدت زمان مطلق مصرف دان را به عنوان راهنمای مدیریتی به کار برد. این فراسنجه فقط از لحاظ آگاهی از تغییر مدت زمان مصرف خوراکی مفید است. تغییرات ناگهانی در مدت زمان مصرف خوراکی معمولا ۲ تا ۳ روز قبل از تغییرات وزن بدن و ۱۰ تا ۲۰ روز قبل از تغییرات تولید تخم مرغ رخ می دهد.

 

اثر دما و تخمگذاری روی مصرف خوراک مرغ های مادر

زمان خوراک دادن : زمان توزیع خوراک مرغ های مادر بالغ بر تولید تخم مرغ های قابل جوجه کشی، کیفیت پوسته، باروری و جوجه در آوری تخم مرغ های بارور تأثیر می گذارد. در اغلب موارد، این مسائل ناشی از جایگزینی زمان تغذیه با فعالیت های مهم روزانه از جمله لانه گزینی جهت تخمگذاری و یا جفتگیری است. مرغ های مادر جیره روزانه خود را بین ۲ تا 6 ساعت مصرف می کنند. چنین دامنه وسیعی در مدت زمان مصرف خوراکی تحت تأثیر سطح انرژی جیره، ساختار فیزیکی خوراک و از همه مهمتر دمای محیط می باشد. در آب و هوای خیلی گرم زمان مصرف دان در مرغهای مادر به ویژه سویه های پر تولید، طولانی تر می شود. اکثر مدیران زمان طولانی مصرف دان را یک مزیت به شمار می آورند زیرا در این صورت حتی مرغ های ترسو و ضعیف نیز فرصت کافی برای مصرف دان خواهند داشت.