تشخیص سالمونلا در گله های مادر

تشخیص سالمونلا در گله های مادر به سادگی امکان پذیر نیست گرچه اخیرا آزمایش الیزا روشی را ابداع نموده که در مقیاس بزرگ قابل استفاده است. آزمایش الیزا برای سروتیپهای C ،B و D توسعه یافته است که شامل سالمونلا تیفیموریوم (B) و سالمونلا انترتیدیس (D) می باشد. شناسایی این دو سروتیپ مهم است چون عامل اصلی مسمومیت غذایی در انسان توسط سالمونلا می باشند. آزمایش الیزا به دقت، مثبت یا منفی بودن نمونه سرم را تعیین می کند اما نتایج باید با روش های محیط کشت باکتریایی و جدا سازی تأیید شود. غالب نمونه گیری با میله برداشت از کلوآک برای آزمایش باکتریولوژیکی استفاده می شود، گرچه تحقیقات اخیر نشان می دهد که نمونه گیری از دفع سکومی کمک به شناسایی پرنده های ناقل می نماید.

همبستگی بین گله های مادر و باکتری سالمونلا

به نظر می رسد همبستگی معنی داری بین وضعیت سالمونلای گله مادر و بسیاری از شرایط مدیریتی معمول وجود داشته باشد.

در تحقیقی که اخیرا صورت گرفت حدود ۲۰ درصد از نمونه های خون گله های مادر در جنوب ایالت متحده آمریکا از لحاظ سالمونلا مثبت بود.

اکثر این گله ها که مثبت بودند دارای یک رشته از مشکلات مدیریتی بودند، یکی از آنها افزایش بروز بیماری پس از اجرای واکسن وبای طیور بود ( شاید به دلیل واکنش متقاطع با نمونه خون بوده است . همچنین رابطه بارزی با تنش حرارتی وجود داشت بطوریکه مرغهای مادری که دمای محیط پرورش آنها حدود ۳۰ درجه سانتی گراد بود، ۲۲/۵ درصد در حالیکه مرغ هایی که دمای آنها ۲۵ و ۲۹ درجه سانتی گراد بود به ترتیب 4/5 و ۹ درصد از لحاظ آلودگی سالمونلا مثبت بودند.

لذا به نظر میرسد سالمونلا در اغلب پرنده ها در سطوح بسیار پائینی موجود بوده، وقتی که پرنده در معرض تنش حرارتی قرار می گیرد تکثیر می شود. در بررسی همگیر شناسی که اخیرا بر روی بیش از ۱۰۰ گله مرغ مادر در اروپا انجام شد مشخص شد که گله هایی که برنامه های ایمنی زیستی مناسبی از جمله تعویض چکمه و غیره داشته اند و خوراک مورد نیاز را از کارخانه های خوراک بزرگ تهیه می کردند در مقایسه با گله هایی که برنامه ایمنی زیستی و تعویض چکمه نداشتند و یا خوراک آنها از کارخانه های منطقه ای و کوچک تأمین می شد، آلودگی سالمونلایی  آنها ۵۰ برابر پائین تر بود.

در این مطالعه که در اروپا انجام شد خوراک کلیه مزارع پلت شده بود و این بدین معنی است که پلت کردن به خودی خود تضمینی برای رفع آلودگی دان نیست. در بسیاری از تحقیقات پائین ترین سطح آلودگی سالمونلا در مزارع مرغ مادری مشاهده شد که در قفس پرورش می یافتند.

برنامه های کنترل سالمونلا

برنامه های کنترل سالمونلا از طریق ایمنی زیستی دقیق و مدیریت گله های مادر با حداقل تنش اجرا می شود.

به دلیل اینکه خوراک، مسیر اصلی آلودگی است بنابراین انتخاب مواد خوراکی، سازنده خوراک و حمل کننده آن باید با دقت و وسواس زیاد انجام شود.

در روش اساسی برای تولید خوراکی عاری از سالمونلا وجود دارد. روش اول استفاده از مواد عاری از سالمونلا می باشد، روش دوم استفاده از مواد خوراکی است که احتمال آلودگی آنها بسیار پائین است اما در طول دوره تولید خوراکی باید اطمینان کافی در مورد تخریب سالمونلا حاصل گردد.

تعیین مواد عاری از سالمونلا بسیار سخت است اما احتمالا در آینده میزان بار میکروبی مواد خوراکی، تعیین کننده قیمت آن است. چون احتمال آلودگی میکروبی پروتئین حیوانی نسبت به سایر مواد خوراکی بیشتر است بنابراین مصرف آنها در جیره مرغهای مادر سؤال برانگیز است. با استفاده از مواد خوراکی با منشاء پروتئین گیاهی نیز اطمینان کافی از عاری بودن خوراک از سالمونلا حاصل نمی گردد. سالمونلا نسبت به حرارت حساس بوده، بنابراین اقتصادی ترین روش برای ضدعفونی کردن خوراک حرارت دادن یا پلت کردن می باشد.

عمل آوری خوراک با بخار به مدت ۳ دقیقه معمولا برای کشته شدن سالمونلا کفایت می کند. به نظر می رسد خوراکی که از دستگاه پلت خارج شده است پاک باشد اما این خوراکی می تواند به وسیله سیلوهای خنک کننده، او گرها و کامیون های حمل مجددا آلوده شود.

در برنامه های کنترل سالمونلا ایجاد زنجیره پاک شامل پلت، انبار تا زمان توزیع ضروری است. افزودن ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم پروپیونیک اسید به ازای هر کیلو گرم خوراک بعد از پلت کردن روش مناسبی جهت جلوگیری از آلودگی است.

درپایان اگر شما هم  خواهان جوجه کشی  و پرورش پردنگان محلی و زینتی هستید میتوانید با خرید یک دستگاه جوجه کشی خانگی  کسب و کار خانگی خود را شروع کنید برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وب سایت فروش محصولات جوجه کشی اسکندری مراجعه نمایید.