بخش دوم مقاله سیستم ایمنی

در سالهای اخیر تمایل به ایجاد مصونیت در جوجه های یکروزه گوشتی علیه کو کسیدیوز از طریق انتقال ایمنی مادری به تخم مرغ قابل جوجه کشی گسترش یافته است اسمیت و همکاران ۱۹۹۶). استفاده از ۲۰ هزار اووسیست ایمریا ماکزیما در مرغ مادر، منجر به تولید آنتی بادی شده که در زرده تخم مرغ و جوجه یکروزه نیز قابل مشاهده بود. سطوح آنتی بادی در مرغ مادر ۳ تا 4 هفته پس از استفاده از واکسن به حداکثر رسید و زمانیکه نتاج آنها اووسیست را دریافت کردند میزان دفع اووسیست ۹۰ درصد کاهش یافته بود. با این وجود جوجه هایی که از تخم مرغ های جمع آوری شده ۷ تا ۸ هفته پس از اینکه مرغهای مادر واکسن دریافت نموده بودند فقط ۵۰ درصد کاهش در دفع اووسیست را نشان دادند. به نظر میرسد سطوح آنتی بادیهای IgG در جوجه ها نسبت به IgA و IgM همبستگی بالایی با سطوح ایمنی مادری که پایه تأمین کننده برنامه توسعه ایمنی علیه کوکسیدیوز در مرغ مادر است، دارد.

واضح است که در صورت استفاده از واکسن جیره نباید حاوی مواد ضد کو کسیدیوز باشد، این مسئله به ویژه در ۲۱ روز اول پس از واکسیناسیون که ایمنی در حال توسعه است اهمیت دارد. افزودن غیر عمدی داروهای ضد کو کسیدیوز در جیره آغازین به طور کامل اثر برنامه واکسیناسیون را خنثی خواهد کرد. احتمالا در آینده روش تلفیقی استفاده از داروهای ضد کو کسیدیوز واکسیناسیون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با مصرف مداوم واکسنهای کو کسیدیوز حتی با مصرف واکسنهایی که متناوبا تغییر مییابند تا حدودی سویه های مقاوم توسعه مییابند.

البته امکان از بین بردن این سویه ها با استفاده از داروهای ضد کو کسیدیوز هر انا ۲ سال یا مدت زمان مورد نیاز در هر نقطهای امکان پذیر است. همچنین امکان تولید واکسن اووسیست سویه هایی که به ویژه حساس به داروهای ضد کو کسیدیوز انتخابی هستند برای اجرای روش مؤثر گردشی داروهای ضد کو کسیدیوز/ واکسن وجود دارد.

 

پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد  جوجه کشی مطالعه نمایید:

   

  گروه صنعتی اسکندری در آپارات
  گروه صنعتی اسکندری در اینستاگرام
  گروه صنعتی اسکندری در فیس بوک
  گروه صنعتی اسکندری در تلگرام
  گروه صنعتی اسکندری در تویتر
  گروه صنعتی اسکندری در یوتیوب