واکسن برونشیت h-20

واکسن برونشیت h-20 : واکسن برونشیت عفونی سویه ۱۲۰ – H این واکسن محتوی ویروس بسیار تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی سویه ۱۲۰-H( سویه ماساچوست ) کشت داده شده در تخم مرغ SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد و برای ایمن سازی فعال علیه بیماری برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است.

واکسن-مرغ

دز و نحوه مصرف :

قطره چکانی در چشم : برای فرآوری هر ۱۰۰۰ دز، واکسن لیوفیلیزه در ۲۵ میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر استریل کاملا حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در  چشم هر پرنده چکانده شود. این روش بهترین شیوه برای اطمینان از مایه کوبی انفرادی بوده و بر دیگر روش ها ارجعیت دارد.

آب آشامیدنی :

واکسن را در آب آشامیدنی حل کنید. میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد. به این صورت که ۱۰۰۰ دز از واکسن برای مایه کوبی پرندگان تا سن ۱۰ روزگی بایستی در حدود ۱۰ لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضدعفونی کننده کاملا حل شود . برای هر یک روز سن اضافی پرنده یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود.

واکسن همراه با آب

در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت ۲/۵ در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود.

روش اسپری :

هر ۱۰۰۰ دز واکسن در ۳۰۰ ۱۰۰ میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر خنک، تمیز و عاری از مواد ضدعفونی کننده حل شود. میزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپری بستگیدارد.

توصیه ها و احتیاطات لازم :

-این واکسن در تمام گله های طیور از سن یک هفتگی توصیه می شود.

در موارد اضطراری می توان پرندگان را در یک روزگی مایه کوبی کرد. این واکسن نیاز به یادآور دارد.

 قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود.

حتی الامکان پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند

واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود.

 تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است.

 واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود.