مقاله دستگاه جوجه کشی

ساختمان ماشین جوجه کشی و چگونگی کار با آن:

 •  مقاله دستگاه جوجه کشی | در ساختمان تمام ماشینهای جوجهکشی، نکته های زیر باید رعایت شده باشند:
 • دما و تنظیم حرارت ماشین جوجهکشی
 • میزان رطوبت ۳- تهویهٔ حرارت
 • چرخاندن تخم مرغ در ماشین ها برای ساخت ماشینهای جوجهکشی از حالتها و رفتار مرغ گرچ، هنگامی که روی تخم خوابیده، استفاده شده است.

 

ماشین های جوجه کشی مختلف:

ماشین های جوجه کشی از نظر تهویه به دو دسته تقسیم میشوند:

 •  ماشینهای کوچک با تهویهٔ طبیعی
 • ماشینهای بزرگ با تهویهٔ مصنوعی ماشین های جوجه کشی از نظر نوع سوخت و حررات به سه دستهٔ برقی، گازی و نفتی تقسیم می شوند.
 • حرارت ماشین های جوجه کشی را در هیجده روز اول، سی و هشت درجه و سه روز آخر، سی و هفت درجه تنظیم کنند.
 • ظرفیت ماشین های جوجه کشی، مختلف است. بین سی و پنج تا دویست عدد تخم مرغ در ماشین های کوچک، متوسط در دستگاه های تمام اتوماتیک قرار میگیرد.

 

ویژگی های محل نصب دستگاه جوجه کشی:

 • محل قراردادن دستگاه باید قابل شستشو و ضدعفونی باشد. همچنین، تهویه باید در آن به سادگی انجام شود. این محل باید نورگیر باشد ولی نور نباید به طور مستقیم، روی ماشین جو جه کشی بتابد۔
 •  محل قرار گرفتن ماشین جوجهکشی باید طراز باشد از دیوار هم یک متر فاصله داشته باشد. برای رفتوآمد به اتاق و محل جوجهکشی باید نکته ها و دستورهای بهداشتی به طور کامل، رعایت شوند. همچنین از ورود افراد گوناگون به آنجا جلوگیری شود.

ضد عفونی سالن جوجه کشی:

صدعفونی سالن جوجه کشی

برای ضد عفونی کردن سالن و ماشین جوجهکشی باید از ماده ضد عفونی کنندهٔ مناسب استفاده کنیم. همچنین براساس دستور کارخانهٔ سازندهٔ محلول، آن را تهیه و استفاده کنیم.

راه اندازی دستگاه جوجه کشی:

 • پس از نصب دستگاه و انجام کارهای بالا، دوشاخه را در پریز برق قرار میدهیم و کلید دستگاه را روشن میکنیم. برای کنترل نبودن اتصال در دستگاه و جلوگیری از برقگرفتگی، میتوان از یک فازمتر استفاده کرد. ماشین جوجهکشی را تا بیست و چهار ساعات، بدون تخم مرغ روشن نگه میداریم تا دمای ماشین، روی سی و هفت درجه، ثابت بماند.
 • تمیزکردن تخم مرغ های جوجه کشی: تخم مرغ هایی که در ماشین جوجهکشی قرار می دهیم باید تمیز و بدون آلودگی باشند. تخم مرغ های آلوده، ابتدا باید تمیز شوند. زیرا این تخم مرغ ها باعث آلودگی ماشین جوجه کشی می شوند. در نتیجه، بقیهٔ تخم مرغ ها را نیز آلوده میکنند و تلفات زیادی به دنبال دارند.
 • برای تمیزکردن پوستهٔ تخم مرغ های کثیف از برس، کاغذ سمباده و گلوله های سیم  استفاده نمایید.

تمیزکردن ماشین جوجه کشی:

 • امکان-سشتشو-و-نطافت-دستگاهحرارت و رطوبت مناسب در ماشین جوجه کشی، محیط مناسبی برای رشد میکروب ها است. دستورهای بهداشتی به طور کامل، رعایت نشود، عاملهای بیماریزا به آسانی رشد میکنند و باعث آلودگی می شوند. در نتیجه، خسارت زیادی به بار می آورند.
 • قسمت های جداشدنی دستگاه جوجه کشی و صفحات آلوده باید ابتدا خیس شوند. سپس با آبگرم، برس و مادهٔ ضدعفونی کننده به طور کامل، شسته شوند.
 • برای ضد عفونی کردن محیط ماشین جوجهکشی و تخممرغها در ماشینهای برقی، ابتدا سینی مخصوص کف ماشین را پر از آب میکنند. سپس مقداری محلول پرمنگنات و فرمالین در آن میریزند.