اصول پرورش مرغ

اصول پرورش مرغ : زنجیر تولیدات طیور

تولیدات طیور در زنجیره ای شامل مجموعه ای از فعالیت های اصلی و فرعی صورت می گیرد واحد های پرورش مرغ لاین ،اجداد ،مادر ،جوجه کشی،پولت ،گوشتی و تخم گذار . کارخانجات خوراک ،کشتارگاه ، و فراوری گوشت طیور واحد های بسته بندی و فراوری مرغ .

اصول پرورش مرغ

مرغ لاین

گله لاین شامل مجموعه ای از ماکیان است که دارای ژن صفات مطلوب و خالص می باشند. صفات مطلوب در گله لاین به صورت هموزیگوت است. از تقاطع خطوط لاین گله های اجداد ،مرغ مادر و آمیخته تجاری به وجود می آید. گله های اجداد مادر و تخم گذار از نظر ژنتیکی هتروزیگوت می باشند. گله های اجداد مادر و تخمگذار برای یکبار مورد پرورش قرار می گیرند. گله لاین ممکن است مخصوص تولید گوشت و یا مخصوص تولید تخم مرغ باشد. در ایران گله لاین تخم گذار نداریم. توجه به این موارد در پرورش مرغ بسیار مهم و حیاطی می باشد .

گله های اجداد
گله های اجداد از تقاطع دو یا چند خط لاین به وجود می آیند. روش تقاطع اجداد به گونه ای است که در گله تعداد بیشتری از صفات مطلوب تولیدی وجود دارد. گله های اجداد دارای خطوط پدری و مادری هستند د ر سال 1384تعداد گله های اجداد در کشور 8 مورد گزارش شده است. از گله های اجداد ایران 1 واحد دولتی و 7 واحد دیگر توسط بخش خصوصی اداره می شود. از گله های اجداد مرغ و خروس مادر تولید می شود. در ایران تنها یک مزرعه مرغ اجداد تخمگذار وجود دارد به علت عدم وجود لاین های تخمگذار در ایران جوجه ها اجداد از کشور های خارج وارد می گردد.

مزارع پرورش مرغ مادر

این گله ها از تقاطع خط پدری و خط مادری گله های اجداد به وجود می آیند. در گله مادر مجموعه ای از صفات مطلوب تولیدی جمع شده است گله های مادر به منظور تولید تخم مرغ جوجه کشی و تولید جوجه های آمیخته حاصل از مزارع مادر به مزارع پرورشی تحویل می شوند در حال حاضر بیش از 290 واحد مادر در سطح کشور وجود دارند.

مزارع مادر نیاز خود را از واحد های اجداد کشور تامین می نمایند مرغداری مادر تخمگذارمحصول خود را به مزارع پرورش دهنده مرغ تخمگذار تحویل می دهند . ظرفیت تولید این مزارع مادر کشور سالانه بالغ بر مزارع پرورش دهنده مرغ تخمگذار تحویل می دهند. مزارع مادر گوشتی و تخمگذار به صورت قابل قبولی در سرتاسر کشور پراکنده هستند.

اصول پرورش مرغ

کارخانجات جوجه کشی
تخم مرغ های جوجه کشی تولید شده در مزارع مرغ مادر به کارخانه های جوجه کشی مرغ منتقل می شود. تخم مرغ های نطفه دار طی انکوباسیون تبدیل به جوجه های یکروزه گوشتی و تخمگذار می گردند در سال 1382 تعداد کارخانجات جوجه کشی کشور 186 واحد گزارش شده است ظرفیت رسمی ماشین های جوجه کشی نصب شده در ایران به مراتب بیش از تولید موجود می باشد. از نظر پراکندگی بیشترین تعداد واحد های جوجه کشی در تهران و سپس در مازندران قرار دارد .

مزارع تولید تخم مرغ
در مزارع تولید تخم مرغ تخمگذار نگه داری می شوند مرغ های تخمگذار حاصل پرورش جوجه هایی هستند که از گله های مادر تخم گذار تهیه می گردند. جوجه های پرورش یافته از گله های مادر تخم گذار پلت نامیده می شوند. نیمچه های تخمگذار دارای تمام صفات مطلوب برای تولید تخم مرغ خوراکی می باشند. سرعت بلوغ وزن و تعداد تخم مرغ و ضریب تبدیل مناسب از صفات مطلوب گله تخم گذار است. مرغ های تخمگذار را بطور متوسط در حدود 60 ماه برای تخمگذاری مورد استفاده قررار می دهند. پس از طی دوران تولید مرغ های تخم گذار را روزانه کشتارگاه می نمایند. تعداد واحد های تخمگذار کشور در سال 1381 بر اساس آمار در حدود 1243 واحد بوده است مرغداری های تخمگذار ایران ظرفیت حدود 53 میلیون قطعه مرغ در هر دوره را دارا می باشند.