سیستم پرورش مرغ بومی – بخش آخر :  قبل از خواندن این نوشته پیشنهاد می کنیم مقاله سیستم پرورش مرغ بومی – بخش سوم را مطالعه فرمایید. استقرار گله جوان در سالن :

پس از خروج گاز از سالن و قبل از ورود جوجه لازم است که دمای سالن به حدود ۳۰ درجه سانتیگراد برسد. همچنین آبخوری ها را با محلول ۵ درصد آب شکر و با دمای متعادل و دانخوری های موقت را با دان پیش آغازین پر می کنیم. استفاده از آب و شکر باعث افزایش ذخیره گلیکوژن کبدی و بهبود عملکرد جوجه ها می گردد. البته مصرف محلول ۵ درصد آب و شکر باید محدود به روز اول باشد چون افزایش مدت و یا غلظت آب و شکر ممکن است باعث اسهال جوجه ها شود. افزودن ۲۰۰ تا ۲۵۰ سی سی آبلیموی طبیعی و تازه به ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر محلول آب شکر می تواند در کاهش استرس ناشی از حمل و نقل موثر باشد. رویش پر در جوجه بومی سریعتر از جوجه گوشتی است، لذا درجه حرارت توصیه شده برای جوجه های بومی کمی پایین تر از درجه حرارت توصیه شده برای جوجه گوشتی است.

 

سیستم پرورش مرغ بومی – بخش آخر

سیستم پرورش مرغ بومی – بخش آخر – جوجه های بومی حتی در دماهای بالا بر اساس عادت غریزی عادت به خوابیدن در کنار هم را دارند، لذا توجه به دمای سالن و تهویه در امر پرورش باید به دقت بیشتری صورت گیرد. برای دقت بیشتر توصیه می شود که اندازه گیری دمای سالن در ارتفاعی نزدیک به سطح پشتی جوجه ها ( حدود ۳۰ سانتی بستر) از سطح زمین صورت گیرد. مهمترین نکاتی که در هنگام ورود جوجه به سالن باید مدنظر قرار گیرد بطور خلاصه به شرح زیر می باشد :

* در هنگام تحویل گرفتن جوجه برای اطمینان خاطر چند عدد از کارتن ها را به صورت تصادفی انتخاب کرده و جوجه ها را شمارش نمائید.

* برای جلوگیری از روی هم افتادن و یا خفگی جوجه ها، باید کارتن حاوی جوجه را بصورت افقی حمل شود.

* تمام کار تنهای حاوی جوجه را به آرامی و در حد فاصل بین آبخوری و دانخوری قرار داده و بعد از استقرار کار تنها، درب کارتن و مقسمها را برداشته و چهار طرف کار تنها را پاره کرده تا جوجه به آرامی از آن خارج و به سمت آب و خوراک برود.

* جوجه ها طی چند دقیقه در سالن پخش می شوند و برای عادت دادن جوجه ها به سالن باید هر دو ساعت یکبار در بین جوجه ها راه رفت و جوجه ها در این فاصله راهرفتن ها به شرایط سالن و پرسنل عادت می کنند.

* در صورتی که هنگام باز کردن کار تنها، جوجه ها بخوبی در سالن پخش نشوند و کنار هم جمع شوند، میتواند نشانگر استرس ناشی از حمل و نقل باشد و توجه بیشتر به این دسته از جوجه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

* موقع حرکت در جوجه ها، شدت نور را کاهش ندهیم اگر میزان شدت نور کم باشد

به دلیل ایجاد سایه در هنگام راه رفتن کارگر، باعث ایجاد وحشت در جوجه ها می شود.