واکسن برونشیت عفونی مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسن برونشیت عفونی مرغ ۵۲-H واکسن برونشیت عفونی مرغ : این واکسن محتوی ویروس تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی طیور سویه ۵۲- H( سروتیپ ماساچوست ) کشت داده شده در تخم مرغ های SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد. این واکسن برای مایه کوبی یادآور علیه بیماری برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است. دز و نحوه مصرف : قطره چکانی در [...]