تخم نطفه دار مناسب برای جوجه کشی

By |مقالات جوجه کشی|

تخم نطفه دار مناسب برای جوجه کشی | برای جوجه کشی کنترل دما و رطوبت یکی از مهم ترین اصل ها میباشد .