کنترل حشرات در گله های مرغ

By |مقالات جوجه کشی|

مگسها، جرب مرغ شمالی ( NFM)، ککها و سوسک تیره، حشرات مشکل آفرین در مزارع مرغ مادر هستند. مگس ...