تقسیم بندی انرژی مرغ مادر گوشتی

By |مقالات جوجه کشی|

اطلاعات حاصل از مطالعات انجام شده نشان میدهد که انرژی مورد نیاز جهت گذاری در گله های مرغ مادر...