موسسه رویان از دستگاه های جوجه کشی کدام شرکت استفاده می کند؟

By |اخبار شرکت|

پژوهشکده رویان پس از بازدید و بررسی تمامی سازنده گان دستگاه های جوجه کشی در ایران و بعد از آنالیز تمامی ماشین جوجه کشی خارجی موجود در بازار ایران دستگاه های جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری را جهت بهره برداری در پژوهشکده رویان برگزیدند.