چگونه نطفه سنجی کنیم نحوه انجام صحیح نطفه سنجی

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

نطفه سنجی به عملی گفته می شود که در آن فرد جوجه کش با استفاده از کندلر