پرورش جوجه شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش جوجه شترمرغ پرورش شترمرغ | پس از خروج از تخم جوجه ها بایستی در حرارت ۳۰ تا ۳۲ درجه سانتی گراد قرار گیرند. بهتر است این حرارت در زیر منبع حرارتی (لامپ هیتر، مادر مصنوعی) برای جوجه مهیا شده و اجازه انتخاب را برای جوجه فراهم آورد.  در صورتی که شرایط جوی اجازه دهد می تواند جوجه را ۲۴ ساعت بعد از در آمدن از تخم در فضای آزاد قرار [...]