درباره تغذیه اردک | غذای جوجه اردک

By |اردک و غاز, اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی|

درباره تغذیه اردک رزیم غذایی مناسب برای اردک ها تأثیر بسزایی در رشد و نمو آنها دارد. چراکه تغذیه ضعیف و اشتباه باعث ایجاد مشکلات زیادی در اردک ها و جوجه اردک ها میشود که در نهایت پرنده درگیر بیماری های مختلفی شده و تلف میشود. باید توجه داشته باشید که در هر دوره ای از رشد مخصوصا در سنین جوجگی احتیاجات غذایی اردک ها با زمان بلوغ فرق میکند. [...]