تغذیه جوجه 1 روزه

رشد جنین داخل تخم در اطراف زرده شروع می شود و از آن تغذیه می کند.