پروبیوتیک در خوراک مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

پروبیوتیک در خوراک مرغ پروبیوتیک در خوراک مرغ | مهار سموم باکتریایی توسط پروبیوتیک نیز گزارش شده است که شامل چندین مکانیسم هستند. در مرحله اول، پروبیوتیکها تولید پروتئین ۵۴ کیلو دی را دارند که هضم توکسین و گیرنده آن است که از طریق آن توکسین به آنتروسیت متصل می شود در مرحله دوم، باکتری های پروبیوتیک، تشکیل cAMP سیکلی روده را کاهش می دهند. پروبیوتیک در خوراک مرغ | [...]

پروبیوتیک در خوراک مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

پروبیوتیک در خوراک مرغ حالت های فعالیت پروبیوتیک پروبیوتیک در خوراک مرغ | اثرات مفیدی از پروبیوتیک ها به وسیله مکانیسم عمل آنها متاثر می شود که از طریق آن رشد و تکثیر باکتری های بیماری زا را مهار می کند. شایع ترین روش مهار کردن این است که کاهش pH خونی. در طول مطالعات in vitro مشخص شد که متابولیت های اولیه مانند اسیدهای آلی و پراکسید هیدروژن در [...]