پرنده های بیمار و تلف شده

By |مقالات جوجه کشی|

پرنده های بیمار و تلف شده از نظر اقتصادی احداث محلی برای پرنده های بیمار یا بیمارستان در مزرعه...