آماده کردن جایگاه پرورش مرغ بومی

By |مرغ, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان, مقالات سایت|

آماده کردن جایگاه پرورش مرغ بومی قبل از انتقال جوجه ها به محل پرورش، باید سالن را آماده کرد. کلیه لوازم و بستر، جمع آوری و از جایگاه خارج شود. پس از گردگیری، دیوارها، سقف و پنجره ها را تمیز می کنیم. به وسیله آب معمولی، جایگاه شسته و ضدعفونی شود. در صورت امکان، بهتر است کف سالن با شعله افکن سوزانده شود تا کلیه عوامل بیماریزا از بین بروند. محل نگهداری مرغ بومی [...]