تیفوئید طیور ( سالمونلا گالیناروم )

By |بیماری های پرندگان و طیور|

تیفوئید طیور ( سالمونلا گالیناروم )  علی رغم اینکه عامل بیماری مشابه سالمونلا پلوروم است اما به عنوان یک بیماری که در بسیاری از کشورها نادر است مطرح می باشد. گرچه این بیماری از طریق تخم مرغ منتقل شده و جراحات در پرنده های جوان مشابه آنچه که در سالمونلا پلوروم ذکر شد ایجاد می نماید اما تمایل به انتشار سریع در گله های در حال رشد و بالغ داشته [...]