واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی : واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی یکی از مناسبترین راه های تجویز واکسن های زنده است . این روش می تواند آسانتر از سایر روش ها تلقی شود. اما به منظور اجتناب از کاهش توانایی واکسن که هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد و اکسیناتور باید توجه کامل به تمام شیوه های آماده سازی و تجویز واکسن، مبذول دارد. [...]