زمان واکسیناسیون پرندگان

By |مقالات جوجه کشی|

زمان واکسیناسیون زمان اجراء واکسن از لحاظ توسعه واکنش ایمنی بسیار حساس است. هدف از برنامه های واکسیناسیون عبارتند از : الف ) محافظت جوجه های جوان و مرغ های بالغ در برابر عفونت ب ) اطمینان از سطح بهینه آنتی بادی مادری در جوجه های گوشتی حاصل از آنها. الگوی منحنی عیار آنتی بادی مشابه منحنی تولید تخم مرغ است بطوریکه در ابتدا به اوج رسیده سپس به تدریج [...]