برنامه های نوری برای نیمچه های در حال رشد

By |مقالات جوجه کشی|

 برنامه های نوری برای نیمچه های در حال رشد به طور کلی پاسخ نیمچه ها به روشنایی تنها با نزدیک....