نژادهای مرغ در ایران بخش اول

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

نژادهای مرغ در ایران : بواسطه تنوع آب و هوایی دارای زیستگاه ها مختلفی است. در اثر تاثیرات زیستگاه ها، انواع مختلفی از نژادهای مرغ با خصوصیات متفاوتی ایجاد شده است به طوریکه نتایج مقایسه ژنتیکی سه نژاد مرغ بومی ایران (زرد کرک، گردن لخت و مرندی) بیانگر مشابهت ژنتیکی این سه نژاد از نظر کاریوتیپ (ارائه تصویری از کروموزوم ها) بود و قیاس کاریوتیپ این سه نژاد بومی با [...]