پوشش بدن طیور

By |گوناگون, مقالات جوجه کشی|

پوشش بدن طیور از پر ،  پوست و یک بافت پوششی فلسی شکل تشکیل شده است. پوشش بدن طیور تکامل یافته تر از پوست  خزندگان است. پرها پوشش پر و پوشش بدن طیور و پرندگان را می توان می توان عامل تمایز این گروه از سایر مهره داران دانست. در سیر تکامل پرندگان ، بیشتر قسمتهای فلسی خزندگان تبدیل به پر شده است. پر در پرندگان و نیز فلس خزندگان از [...]