میزان خوراک مصرفی خروس ها

By |مقالات جوجه کشی|

مقدار خوراک خروس ها در این زمان و کاهش تدریجی آن در هفته های بعد می باشد.