مصرف آب و خوراک مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

مصرف آب و خوراک مرغ بومی : اطمینان از مصرف آب یکی از نکات کلیدی در ارتباط با روزهای ابتدایی پرورش می باشد که باید به آن توجه ویژه نمود. میزان آب مصرفی طی روزهای اول استقرار گله جوان از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که مصرف پایین آب به عنوان یک زنگ خطر محسوب میگردد لذا روزانه باید مقدار آب مصرفی گله کنترل گردد. در واحد های صنعتی [...]