جایگاه پرنده مرغ در دنیای حیوانات

By |مرغ|

جایگاه پرنده مرغ در دنیای حیوانات پرنده مرغ پرنده مرغ : جایگاه پرنده مرغ در دنیای حیوانات : در سیستم رده بندی مهره داران ،طیور پس از خزندگان قرار گرفته اند. بین پرندگان و خزندگان شباهت هایی و جود دارد به ظوری که هر دو گروه تخم گذار هستند و زرده در هر دو چند لایه است نر ها در هر دو گروه هموگامت (یک نوع گامت) و ماده ها هتروگامت (دو [...]