مرغ مادر

//برچست: مرغ مادر
  • شالاژ و ترکیبات زرده تخم مرغ

شالاژ و ترکیبات زرده تخم مرغ

شالاژ و ترکیبات زرده تخم مرغ:پس از تخم گذاری و سرد شدن تخم مرغ یک آرایش مارپیچی از جنس سفیده تخم مرغ مشاهده می شود که از طرفیت زرده به سمت بیرون تر و از قسمت پهن یا تقریبا از میانه های تخم مرغ به طرفین کشیده شده است .این دو طناب پیچیده