آموزش پرورش مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

آموزش پرورش مرغ بومی آموزش پرورش مرغ بومی | کنترل بیماری های انگلی کنترل بیماری های انگلی آموزش پرورش مرغ بومی | استفاده از داروهای کنترل کننده کوکسیدیوز، می تواند باعث جلوگیری از بیماری اسهال خونی شود. در فصل شیوع (تابستان)، برای کنترل انگل های خارجی مانند شپشک و کنه مرغی، می توان از سموم با غلظت معین و یا اب تنباکو استفاده کرد. یعنی باید بدن و بال های [...]