جوجه کشی چیست | دستگاه جوجه کشی چیست | ماشین جوجه کشی چیست ؟

By |مقالات جوجه کشی|

جوجه کشی یا جوجه درآوری به فرایندی گفته می شود که در آن تخم های نطفه دار توسط مرغ کرچ یا دستگاه جوجه کشی به جوجه ....