مراحل جوجه کشی موفق با دستگاه جوجه کشی

By |مقالات جوجه کشی|

هچ جوجه ها با استفاده از دستگاه جوجه کشی یکی از راه های جالب برای گسترش دادن گله و یادگیری درباره