مقاله دستگاه جوجه کشی

By |مقالات جوجه کشی|

مقاله دستگاه جوجه کشی ساختمان ماشین جوجه کشی و چگونگی کار با آن:  مقاله دستگاه جوجه کشی | در ساختمان تمام ماشینهای جوجهکشی، نکته های زیر باید رعایت شده باشند: دما و تنظیم حرارت ماشین جوجهکشی میزان رطوبت ۳- تهویهٔ حرارت چرخاندن تخم مرغ در ماشین ها برای ساخت ماشینهای جوجهکشی از حالتها و رفتار مرغ گرچ، هنگامی که روی تخم خوابیده، استفاده شده است.   ماشین های جوجه کشی [...]