هچ چیست ؟ و چه شرایطی برای هچ پرندگان نیاز است ؟

By |مقالات جوجه کشی|

  قابلیت هچ یک موضوع فراتر از بارور بودن تنها است . این عمل ترکیبی از دو عامل است