جنبه های انتخاب رژیم غذایی در تولید مرغ گوشتی

By |مرغ, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

جنبه های انتخاب رژیم غذایی در تولید مرغ گوشتی مرغ گوشتی | به طور کلی پذیرفته شده است که هزینه های خوراکی حدود ۷۰ درصد از هزینه تولید مرغ را نشان می دهد و این باعث می شود توانایی پرنده در استفاده از خوراک بسیار موثر باشد. طی دهه های