طبقه بندی واکسن های اختصاصی

By |مقالات جوجه کشی|

دسته بندی واکسنهای اختصاصی در حالیکه معمولا واکسنهای مرغ مادر جهت ایمنی علیه عفونتهای ویروسی مورد استفاده...