نظافت دستگاه جوجه کشی

By |مقالات جوجه کشی|

آلودگی و عفونتی که در زمان هچ جوجه ها از تخم ها خارج می شود ، منجر به تلف شدن