ضدعفونی کردن و بهداشت

By |مقالات جوجه کشی|

بهداشت عمومی نظافت و ضد عفونی آشیانه های مرغ مادر و نواحی اطراف آشیانه و تمامی تجهیزات از اقدامات اصلی برنامه ایمنی زیستی میباشد. تمامی عوامل بیماریزا تا حدودی توسط مواد آلی از قبیل بستر قدیمی، گرد و غبار و دان ریخته شده در محیط باقی میمانند. علاوه بر این محلولهای ضدعفونی کننده و ضدعفونی کننده های تدخینی اثر بسیار کمی بر روی این قبیل مواد آلی دارند بنابراین بدیهی [...]