بررسی شکستن تخم مرغ های نطفه دار و بدون نطفه

By |مقالات جوجه کشی|

شکستن تخم مرغ های نطفه دار صرف نظر از روش پرورش و مدیریت مرغ و خروس، موفقیت در تولید مثل با