سیستم پرورش مرغ بومی – بخش دوم

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

آماده سازی سالن برای ورود گله جوان سیستم پرورش مرغ بومی : آماده سازی سالن برای پذیرش گله جوان، از فعالیتهای پر حجم و جساس محسوب می شود که کمترین قصور و کوتاهی در آماده سازی سالن، میتواند با نتایج غیر قابل جبرانی همراه شود. آماده سازی سالن از مراحل مختلفی تشکیل شده که ترتیب و نوبت انجام این مراحل نیز حایز اهمیت است.به طوری که انجام این مراحل باید [...]