سیستم تهویه عرضی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

سیستم تهویه عرضی سیستم تهویه عرضی پرورش طیور سیستم تهویه عرضی | سیستم تهویه عرضی همراه با دما ورطوبت مناسب : این سیستم بدین گونه می باشد که هوا پس از تنظیم دما و رطوبست آن در اطاقکهایی که در طول سالن طراحی گردیده اند وارد سالن شده هوای آلوده و گردوغبار از طرف مقابل توسط هواکشها خارج میگردد. این روش در سالنهای سوله ای ، صاف و [...]