آسپرژیلوس

By |مقالات جوجه کشی|

این بیماری توسط استنشاق اسپور قارچهای مختلف ایجاد می شود، آسپرژیلوس فومیگاتوس مهمترین گونه ایجاد کننده این بیماری است. جوجه ها ممکن است از طریق استنشاق اسپورها در دستگاه هچر آلوده و یا از طریق بستر آلوده، مبتلا شوند. باگاس چغندر قند که به عنوان بستر استفاده می شود آلوده ترین بستر از لحاظ قارچی میباشد. اشتهای ضعیف، لاغری، افزایش تشنگی و علائم عصبی نیز از عوارض این بیماری هستند. [...]