روند تشکیل تخم مرغ

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی|

روند تشکیل تخم مرغ تخم مرغ :روند تشکیل تخم مرغ تخم مرغ در دستگاه تناسلی مرغ که از تخمدان و مجرای تخم بر تشکیل شده است شکل می گیرد.در ماکیان تخمدان و مجرای تخم بر در قسمت چپ فعال هستند در حالی که مجرای تخم بر سمت راست در دوران جنینی و از روز دهم انکوباسیون شروع به تحلیل رفتن می کند .با شروع بلوغ جنسی تخمدان تحت تاثیر هورمون [...]