پروبیوتیک در خوراک مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

پروبیوتیک در خوراک مرغ پروبیوتیک در خوراک مرغ | مهار سموم باکتریایی توسط پروبیوتیک نیز گزارش شده است که شامل چندین مکانیسم هستند. در مرحله اول، پروبیوتیکها تولید پروتئین ۵۴ کیلو دی را دارند که هضم توکسین و گیرنده آن است که از طریق آن توکسین به آنتروسیت متصل می شود در مرحله دوم، باکتری های پروبیوتیک، تشکیل cAMP سیکلی روده را کاهش می دهند. پروبیوتیک در خوراک مرغ | [...]