واکسیناسیون تنفسی نیوکاسل

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون تنفسی نیوکاسل | واکسن پودر در نظر گرفته شده برای واکسیناسیون اسپرم مرغ توسط اسپری کردن خشکی ویروس بیماری نیوکاسل زنده با تثبیت کننده های بالقوه (منیتول، ترهالوز، پلی وینیل پریلولیدون (PVP)، آلبومین سرم گاو (BSA)) تهیه شد