دستگاه جوجه کشی فنچ

By |آموزش جوجه‌کشی|

دستگاه جوجه کشی فنچ بایستی دارای امکانات و شرایط خاصی باشد تا بتواند از تخم نطفه دار