دستگاه تولید مثل خروس

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

در جفتگیری طبیعی وظیفهٔ خروس ها تولید اسپرم زنده در بیضه ها و انتقال کارآمد آنها به کلوآک مرغ ها در