مشخصات شاهین

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

مشخصات شاهین مشخصات شاهین | شاهین پرنده ای شکاری بوده که از نوع بازها میباشد، این پرنده بسیار شکارچی ماهر و جسور و البته با شهامت میباشد، این پرنده به علت جسارت بسیار زیادی که دارد با اینکه از قوش و عقاب کوچکتر است اما به عقاب و قوش نیز حمله مینماید. حدوداً ۴۰