تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار (تغذیه مرحله ای) در تغذیه مرغ های بومی، برای دستیابی به راندمان تولید بهینه، باید تغذیه مرغ ها متناسب با نیاز غذایی آنها باشد. نیازهای غذایی مرغ ها تحت تاثیر وزن بدن، میزان تولید و خصوصیات مواد مغذی جیره قرار دارد. با توجه به این عوامل، میتوان مقدار مواد .   مغذی مصرفی را بر اساس میزان نیاز پرنده تنظیم و کنترل نمود. [...]